Phasmiden I Phasmiden I 2008 Acryl auf Leinwand ∅ 120 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios Phasmiden II Phasmiden II 2008 Acryl auf Leinwand ∅ 120 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios Phasmiden III Phasmiden III 2008 Acryl auf Leinwand ∅ 120 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios Phasmiden  IV Phasmiden IV 2008 Acryl auf Leinwand ∅ 120 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios ISREMOS ISREMOS 2008 Acryl auf Leinwand 100 x 100 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios XIW XIW 2008 Acryl auf Leinwand 100 x 100 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios DINW DINW 2008 Acryl auf Leinwand 90 x 90 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios DIY DIY 2008 Acryl auf Leinwand 80 x 80 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios HCSIBARA HCSIBARA 2008 Acryl auf Leinwand ∅ 120 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios NKO NKO 2008 Acryl auf Leinwand 50 x 50 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios TYT TYT 2008 Acryl auf Leinwand 150 x 140 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios FLETE FLETE 2008 Acryl auf Leinwand 60 x 50 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios Preziose I Preziose I 2008 Acryl auf Holz 44 x 40 x 30 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios Preziose I Preziose I 2008 Acryl auf Holz 44 x 40 x 30 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios »292« »292« 2008 Acryl auf Holz ∅ 35 cm, Tiefe 3 cm
© Bignia Corradini und VG Bild-Kunst Bonn, 2018 | Foto: Lepkowski Studios